Dokumentacja

Parametry systemowe

Zakładka Parametry systemowe pozwala na szczegółowe skonfigurowanie ustawień systemu.

Tabela składa się z dwóch kolumn:

  • Parametr - opis parametru
  • Wartość - wartość parametru

Czy wiesz, że...💡

Ikonka file oznacza, że parametr jest tylko do odczytu i nie może być zmieniany.

Po zmianie wartości parametru zatwierdź zmiany klikając przycisk file znajdujący się na dole strony.


Parametry kampanii wychodzących:Zaawansowane parametry administracyjneParametry kampanii wychodzących


Bezwzględna liczba prób, wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia (0-nieskończona liczba)

Liczba prób wykonania połączenia z wybranym numerem. Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie np. na numer, który jest zajęty lub niedostępny. Po wykonaniu założonej liczby dialer nie wykona dalszych połączeń niezależnie od ustawionego statusu rozmowy (uwzględniając status Mój rekord i Do dzwonienia). W przypadku ustawienia wartości 0 zostanie wykonana nieskończona liczba połączeń. Domyślnie: 0


Czy pozwalać dzwonić na niepoprawne numery

Określa czy w przypadku, gdy numer został określony jako niepoprawny (błędny) będzie można ręcznie na niego zadzwonić z okna kampanii. Domyślnie: Nie


Pozwalaj na edycję statusu i skryptera wszystkich rekordów klienta w ramach aktualnie dzwonionego rekordu

Określa czy agent ma możliwość edytowania wszystkich statusów oraz skryptera (ankiety) klienta podczas aktualnie wykonywanego połączenia. Domyślnie: Nie


Czy pozwalać na import zduplikowanych numerów

Określa czy system będzie importował powtarzające się numery (dotyczy kampanii CSV). Domyślnie: Nie


Pokazuj historię kontaktu ze wszystkich kampanii

Określa czy system ma pokazać historię kontaktu klienta z kampanii, w których uczestniczył. Domyślnie: Tak


Liczba sekund, które ma agent na zatwierdzenie rekordu przed zestawieniem kolejnego połączenia

Liczba sekund (pauza wrap-up), jakie agent ma na to, żeby zatwierdzić rekord (ustawić status i zamknąć kartę rekordu) przed zestawieniem kolejnego połączenia. W przypadku, gdy nie zamknie on rekordu w zdefiniowanym czasie zostanie mu przydzielony kolejny rekord. W przypadku kampanii ręcznej bądź Click2Call agent po zakończeniu połączenia zostanie przerzucony na pauzę wrap-up. Domyślnie: 20s


Czy otwierać automatycznie kartę rekordu w kampanii (dla agentów automatycznych)

Określa czy system automatycznie otworzy kartę klienta. Dotyczy agentów, którzy pracują w trybie automatycznym. Domyślnie: Tak


Prezentacja numeru wychodzącego

Określa numer, którym będzie prezentował się dialer. Usługa wymaga kontaktu z operatorem.


Blokada prezentacji numeru

Określa czy numer dialera ma być widoczny czy ukryty (numer prywatny/zastrzeżony). Usługa wymaga kontaktu z operatorem.


Liczba prób, po której numer telefonu jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia

Liczba prób wykonania połączenia z wybranym numerem. Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie na numer, który np. jest zajęty lub niedostępny. Od parametru "Bezwzględna liczba prób wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia" różni się tym, że próby nie obejmują statusu Mój rekord" - czyli status ten nie jest brany pod uwagę przy liczeniu prób. Wartość domyślna: brak


Liczba prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia

Liczba prób wykonania połączenia z wybranym rekordem (niezależnie ile jest tam numerów telefonów). Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie na rekord, który np. jest zajęty lub niedostępny. Od parametru "Bezwzględna liczba prób wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia" różni się tym, że próby nie obejmują statusu Mój rekord" - czyli status ten nie jest brany pod uwagę przy liczeniu prób. Wartość domyślna: 7


Klasa do wysyłania sms-ów do klienta

Nazwa klasy do wysyłania SMS-ów.


Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dodawanie numerów do bazy

Pozwala na dodawanie numerów do bazy CRM klientów w przypadku, gdy agent pracuje w trybie ręcznym. Domyślnie: Tak


Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie ręczne w kampanii

Pozwala na wykonywanie połączeń w kampanii w przypadku, gdy agent pracuje w trybie ręcznym. Domyślnie: Tak


Priorytet dla połączeń przychodzących przy obsłudze kampanii

Pozwala na priorytetowe podawanie agentowi połączeń z infolinii w przypadku trybu automat dla kampanii. Domyślnie: Tak


Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie na numery znajdujące się w bazie

Pozwala na wykonywanie połączeń na numery znajdujące się w bazie CRM klientów. Domyślnie: Tak


Nie zestawiaj połączeń na kampanie

Możliwość wybrania kampanii, na które dialer nie będzie zestawiał połączeń, mimo przypisanych do nich agentów. Domyślnie: kampania "Ręczne rozmowy wychodzące"


Czy wliczać "Połączenia porzucone z wyborem" do połączeń obsłużonych

Możliwość określenia czy do połączeń obsłużonych przez agentów zaliczać połączenia porzucone z wyborem. Domyślnie: Nie


Czy w liczbie prób po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia uwzględniać liczbę numerów telefonów

Parametr pozwala określić czy do liczby prób dzwonienia na dany rekord uwzględnić liczbę numerów kontaktowych. Jeśli np. klient ma przypisanych kilka numerów telefonu to po zaznaczeniu "Tak" liczba prób zostanie przemnożona przez liczbę numerów telefonów. Domyślnie: Nie


Liczba minut, po jakiej połączenie zaplanowane dla agenta, wpada do innego agenta

Czas wyrażony w minutach, po jakim połączenie przypisane do agenta trafi do kolejnej osoby. Przez "połączenie zaplanowane dla agenta" rozumiemy rekord oznaczony statusem systemowym "Mój rekord". Domyślnie: 90 minut. Jeśli wpiszemy wartość 0 to połączenie od razu trafi do innego agenta.


Nazwy pól ze struktury kampanii, których wartości mają być wysyłane w notyfikacjach API

Parametr ten został utworzony w celu wysyłania pól ze struktury kampanii (jeśli takowe istnieją), których wartości mają być wysyłane w notyfikacjach API dla kampanii. W ramach tego parametru należy wpisać pola ze struktury kampanii (nazwy pól) po przecinku. W przypadku korzystania z notyfikacji dla kampanii to po uzupełnieniu tego parametru będą tam wysyłane informacje na temat pól w strukturze (ich wartości).


Liczba dni po których rekord jest wyłączany z dzwonienia

Liczba dni, po których na dany numer przestają być wykonywane połączenia. Domyślnie: 0


Długość prefiksu dla kampanii

Określa długość numeru (liczba cyfr) prefiks dla numerów kampanii. Domyślnie: 6 cyfr


Aktywuj kartę po otwarciu rekordu

Określa czy po otwarciu karty klienta karta ma być aktywna. Domyślnie: Tak


Zamknij rekord po ustawieniu statusu automatycznego (0-nie zamykaj, 1-zamknij)

Parametr pozwala zdecydować czy po ustawieniu automatycznego statusu (np. Dzwonić, gdy numer jest zajety) karta rekordu będzie zamykana. W przypadku ustawienia 0 karta nie będzie zamykana, 1 - karta zostanie zamknięta. Domyślnie: 0


Rozłącz rozmowę po zapisaniu rekordu

Po zapisaniu rekordu przez agenta rozmowa zostanie automatycznie rozłączona (dotyczy dialera predictive). Wartość domyślna: Nie


Maksymalny procent spadów

Określa maksymalną ilość spadów, czyli połączeń z numerem (klientem), które nie otrzymały agenta. Spad jest wtedy, gdy system dodzwonił się do klienta, ale nie było wolnego agenta, żeby podać mu połączenie. Jednym z powodów, dla których mogą pojawić się spady jest ustawienie zbyt dużego współczynnika naddzwaniania. Jeśli takie połączenia przekroczą zdefiniowaną wartośc to dialer nie będzie przez pewien czas naddzwaniał. Domyślnie: 5


Maksymalny procent błędnych połączeń powodujący zatrzymanie dialera

Maksymalna liczba nieprawidłowych połączeń (numery błędne lub brak możliwości zrealizowania połączenia), po przekroczeniu których dialer zostanie zatrzymany. Domyślnie: 60


Maksymalna wartość współczynnika naddzwaniania

Parametr ten pozwala na optymalizację działania dialera predictive. Oznacza maksymalną liczbę połączeń z klientami jaką ma nawiązywać dialer łącznie z obecnie prowadzonymi rozmowami. Po przekroczeniu tej wartości następuje częściowe zatrzymanie automatycznej pracy dialera (predictive). Domyślnie: 10


Minimalna wartość współczynnika naddzwaniania

Parametr ten pozwala na optymalizację działania dialera predictive. Oznacza minimalną liczbę połączeń z klientami jaką ma nawiązywać dialer łącznie z obecnie prowadzonymi rozmowami. Po przekroczeniu tej wartości następuje częściowe zatrzymanie automatycznej pracy dialera (predictive). Domyślnie: 1.

Czy wiesz, że...💡

Parametry "Maksymalna wartość współczynnika naddzwaniania" i "Minimalna wartość współczynnika naddzwaniania" są ze sobą powiązane i liczone per agent, a ich działanie jest uzależnione od dostępności agentów. Przykład: Jeśli mamy 2 agentów z maksymalną wartością na 10, a minimalną na 4 to dialer dla tych agentów będzie nawiązywał takich połączeń w zakresie 8-20. Analogicznie, gdyby agentów było 4 to przy takich samych wartościach naddzwonień będzie już 16-40.


Czy używać detekcji automatycznych sekretarek

Mechanizm wykrywa automatyczne sekretarki (w tym także i faksy). Domyślnie: Nie


Liczba sekund, które ma agent na zapoznanie się z rekordem przed zestawieniem połączenia

Czas wyrażony w sekundach jaki agent ma na zapoznanie się z kartą rekordu zanim połączenie zostanie zestawione. Parametr ten dotyczy dialera preview. Domyślne: 0


Pokazuj ikonę zamykania na karcie rekordu

Parametr pozwala zdecydować czy na karcie rekordu powinien być widoczna ikona zamykania (krzyżyk). Domyślnie: Tak


Kodowanie znaków specjalnych w SMS

Parametr pozwala określić w jaki sposób będą kodowane znaki specjalne w wysyłanych SMS-ach. Domyślnie: 16 bitów (maksymalnie 70 bitów).


Nazwa użytkownika do bramki SMS

Nazwa (login) użytkownika do bramkI SMS. Informacja znajduje się w panelu administracyjnym wybranego dostawcy usług SMS.


Hasło użytkownika do bramki SMS

Hasło użytkownika do bramki SMS. Informacja znajduje się w panelu administracyjnym wybranego dostawcy usług SMS.


Port serwera do wysyłki SMS

Numer portu do wysyłki SMS.


Liczba sekund oczekiwania przez system na odebranie połączenia

Czas wyrażony w sekundach jaki system będzie oczekiwał, aż osoba do której wykonywane jest połączenie odbierze telefon. Domyślnie: 25


Zaawansowane parametry administracyjne


Domyślna kolejka IVR

Parametr pozwala ustawić domyślną kolejkę, do której kierowane są połączenia na IVR.


Domyślna skrzynka SMS

Parametr pozwala ustawić domyślną skrzynkę SMS, która przy więcej niż jednej aktywnej skrzynce do wysyłki, będzie automatycznie wybierana.


Link do zewnętrznego CRM dla adresów e-mail

Parametr pozwala na otwarcie w osobnej karcie przeglądarki wprowadzonego linku w ramach karty klienta/zgłoszenia/czatu na bazie adresu e-mail. Zmienna dla adresu e-mail ma postać {{EMAIL}}.


Link do zewnętrznego CRM dla numerów telefonów

Parametr pozwala na otwarcie w osobnej karcie przeglądarki wprowadzonego linku w ramach karty klienta na bazie numeru telefonu. Zmienna dla numeru telefonu ma postać {{PHONE_NUMBER}}.


Czy włączyć obsługę tematów rozmów w Panelu (Tak - obsługa w Panelu, Nie - obsługa w Thulium Agencie)

Możliwość wyświetlania okna z tematami rozmów w panelu lub w aplikacji. Domyślnie: Nie


Nazwa skryptu do konwersji tekstu na nagranie

Nazwa skryptu konwertującego tekst na nagrania. Parametr jest tylko do odczytu.


Blokada edycji i usuwania użytkowników

Możliwość zablokowania edycji i usuwania użytkowników systemu. Parametr jest tylko do odczytu. Domyślnie: Nie


Czy otwierać okno ze zgłoszeniami po odebraniu połączenia przez agenta

Pozwala określić czy po odebraniu połączenia na infolinii automatycznie będzie otwierać się okno ze zgłoszeniami. Domyślnie: Tak


Czy przestawiać status w kampaniach na Nie dzwonić, gdy klient zadzwoni na infolinie

Możliwość określenia czy po tym jak klient sam zadzwoni na infolinię, status jego rekordu zostanie ustawiony na Nie dzwonić.


Czas na podstawie którego wyliczany jest parytet dla kampanii (w minutach)

Czas wyrażony w minutach, na podstawie którego liczony jest parytet w kampanii. Domyślnie: 60 minut


Czy odtwarzać informację o godzinach pracy

Parametr pozwala ustalić czy informacja o godzinach pracy będzie odczytywana. Domyślnie: Tak


Czy pokazywać klientów podczas dzwonienia

Pokazywanie danych klientów podczas połączenia. Domyślnie: Nie


Określ z jakiego czasu prezentowane są dane na wallboard

Czas (wyrażony w godzinach) z jakiego na wallboardach prezentowane są dane. Domyślnie: 1 godzina

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.