Dokumentacja

Parametry zgłoszeń

Z zakładki Administracja wybierz Zaawansowane → Parametry zgłoszeń.

file

Na ekranie otworzy się karta ustawień, omówmy poszczególne parametry:

fileAutomatyczna zmiana statusu przy odpowiadaniu

Określa czy po udzieleniu odpowiedzi status wiadomości zmieni się automatycznie. Na przykład: jeśli agent odpowie na wiadomość od klienta to status wiadomości z Nowe zmieni się na Oczekuje na klienta.


Wykrywaj i pozwalaj dzwonić na numery telefonu z e-maila

Możliwość wykrywania i wykonywania połączeń na numery zawarte w zgłoszeniu.

file


Przedrostki dla odpowiedzi

Określenie przedrostków zawartych w odpowiedzi na zgłoszenie. Domyślnie: Re:|Odp:


Pozwól na zmianę przypisania na pustą

Parametr ten pozwala na odpięcie się od wiadomości bez konieczności odpowiedzi do klienta.


Unikalny identyfikator

Unikalny identyfikator zgłoszenia.


Separator pomiędzy unikalnym identyfikatorem i nr zgłoszenia

Znak, który rozdziela identyfikator i numer zgłoszenia.


Dopasuj zgłoszenie zamknięte z ostatnich X dni

Parametr określa przez ile dni zgłoszenie może zostać dopasowane do zamkniętego zgłoszenia. Np. jeśli wartość będzie ustawiona na 10 dni to przez ten czas nowe zgłoszenie będzie mogło zostać dopasowane do zamkniętego zgłoszenia, które ma ten sam temat. Domyślnie: 7 dni


Dopasuj zgłoszenie zamknięte z ostatnich X dni po ID i nagłówkach

Parametr określa przez ile dni zgłoszenie może zostać dopasowane do zamkniętego zgłoszenia z uwzględnieniem ID oraz nagłówka "w odpowiedzi na". Np. jeśli wartość będzie ustawiona na 10 dni to przez ten czas nowe zgłoszenie będzie mogło zostać dopasowane do zamkniętego zgłoszenia, które ma to samo ID czy w nagłówku jest "w odpowiedzi na". Domyślnie: 0 (wyłączone)


Ignorowane przedrostki w tematach e-maili

Pozwala określić jakie przedrostki w tematach e-maili mają być ignorowane.

file


Status nowego zgłoszenia

Określa status nowego zgłoszenia. Domyślnie: Nowe


Status zamkniętego zgłoszenia

Określa status zamkniętego zgłoszenia. Domyślnie: Zamknięte.

Możesz wybrać kilka statusów. Jeśli chcesz, żeby kilka statusów zamykało zgłoszenie to po dodaniu nowego statusu należy tu dodać nowo utworzony status, aby także on odpowiadał za zamknięcie zgłoszenia.


Status połączonego zgłoszenia

Określa status połączonego zgłoszenia. Domyślnie: Połączone


Status odłożonego zgłoszenia

Określa status odłożonego zgłoszenia. Domyślnie: brak.

Zalecane jest dodanie dedykowanego statusu np. Odłożony, aby po jego wybraniu można było w ramach zgłoszenia ustalić czas po upływie którego ponownie ustawi się na status Nowy.

file


Domyślny czas odłożenia zgłoszenia (w godzinach)

Określa czas po jakim odłożone zgłoszenie ustawi się na status Nowy. Domyślnie: 1.

file


Zmień status zamkniętego zgłoszenia, gdy przychodzi e-mail

Określa docelowy status dla wcześniej zamkniętego zgłoszenia, gdy przychodzi e-mail. Domyślnie: Nowy


Zmień status odłożonego zgłoszenia, gdy przychodzi e-mail

Określa docelowy status dla wcześniej odłożonego zgłoszenia, gdy przychodzi e-mail. Domyślnie: Nowy

Ważne

Aby powyższy mechanizm zadziałał należy w ramach kolejki mieć ustawiony parametr: file


Automatyczna zmiana statusu na (status/podstatus)

Określa jaki status pojawi się automatycznie przy odpowiedzi na wiadomość. Domyślnie: Oczekuje na klienta


Wysyłaj wiadomości po X sekundach od zapisania

Czas po jakim wiadomość zostanie wysłana po kliknięciu przycisku Wyślij. W tym czasie można anulować wysyłanie wiadomości. Domyślnie: 30 sekund

file


Automatyczne odpisanie od zgłoszenia przy odpowiedzi

Możliwość odpisania użytkownika zajmującego się zgłoszeniem po odpowiedzi do klienta.


Usuń zamknięte zgłoszenia po X dniach (0=wył.)

Liczba dni, po upływie których system usunie zgłoszenia oznaczone statusem Zamknięte. Jeśli parametr będzie ustawiony na wartość 0 wiadomości z tym statusem nie będą usuwane.


Wymagaj ustawienia kategorii żeby zapisać zmiany

Po zaznaczeniu tej opcji system będzie wymagał wpisania kategorii, żeby zapisać wiadomość.


Domyślna akcja na karcie zgłoszenia

Określa domyślną akcję jaka pojawi się na karcie zgłoszenia przy tworzeniu lub edycji zgłoszenia.

file


Dołączaj po temacie do zgłoszeń wysłanych na inne skrzynki

System połączy zgłoszenia będące w innym dziale z tym samym tematem i adresem nadawcy.


Wysyłaj e-mail do klienta, gdy połączono zgłoszenia

Klient otrzyma wiadomość o połączeniu zgłoszeń o następującej treści "Twoje zgłoszenie zostało połączone z...".


Podświetl niewysłane zgłoszenie po X minutach

Określa czas, po którym niewysłane wiadomości (np. z powodu błędnego adresu e-mail) zostaną podświetlone na czerwono na liście zgłoszeń.

file

Ponowną wysyłkę wiadomości możesz znaleźć w Monitorowanie → Wysyłka zgłoszeń.


Domyślny priorytet nowego zgłoszenia

Ustawienie domyślnego priorytetu dla każdego nowego zgłoszenia np. "Domyślny".


Użyj pola Reply-To z wiadomości jako nadawcy

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że system Thulium ustawi jako nadawcę wiadomości osobę, której e-mail znajduje się w polu "Reply-To" (czyli Odpowiedz do). Przydaje się to w sytuacjach, w których dostajemy wiadomości od klientów od serwisów takich jak np. Allegro. W przykładzie ponieżej, pożądane jest aby system Thulium pokazał nam, że nadawcą wiadomości jest sma@sklep.ochnik.pl, a nie Allegro. Jak widać sma@sklep.ochnik.com znajduje się w polu "Reply-To", które właśnie po zaznaczeniu opisywanej opcji będzie interpretowane jako nadawca wiadomości.

file


Dopasuj zgłoszenia po temacie dla wybranych e-maili

Określa adresy e-mail, dla których zgłoszenia mają być dopasowywane po temacie wiadomości.


Domyślna kategoria

Możliwość wyboru domyślnej kategorii nowego zgłoszenia.


Domyślna kolejka

Możliwość wyboru domyślnej kolejki nowego zgłoszenia.


Lista e-maili, z których tworzy się zawsze nowe zgłoszenia

Lista adresów e-mail, z których zawsze tworzone jest nowe zgłoszenie. Wiadomości przychodzące z takiego adresu nigdy nie będą wątkowane i każdy e-mail będzie osobnym zgłoszeniem.

Czy wiesz, że...

Istnieje możliwość zdefiniowania domen, z których zawsze tworzyć się będzie oddzielne zgłoszenie poprzez zastosowanie symbolu gwiazdki np. *@gmail.com


Usuń użytkownika dla nowego maila w zamkniętym zgłoszeniu

Parametr pozwalający na odpinanie przypisanego Użytkownika do zgłoszenia w przypadku odpowiedzi (gdy zgłoszenie było zamknięte).


Usuń użytkownika dla nowego maila jeśli od ostatniej zmiany minęło co najmniej X dni

Parametr związany z Usuń użytkownika dla nowego maila w zamkniętym zgłoszeniu, określający minimalny czas po którym od ostatniej zmiany dla Zamkniętego zgłoszenia ma być usuwany przypisany Użytkownik.


Dołącz do zgłoszenia odpowiedzi na przekazany email

Parametr pozwalający na domyślne ustawienie dołączania odpowiedzi na przekazaną wiadomość do zgłoszenia.

file


Automatycznie przypisz użytkownika tworzącego zgłoszenie

Użytkownik, który tworzy nowe zgłoszenie zostaje do niego automatycznie przypisany. Domyślnie opcja jest włączona.

file


Domyślna czcionka w edytorze

Ustawienie czcionki, domyślnie: Courier New


Domyślny rozmiar czcionki w edytorze

Ustawienie rozmiaru czcionki, domyślnie: 18


Domyślny kolor czcionki w edytorze

Ustawienie koloru czcionki, domyślnie: brak


Strategia dla automatycznego przydzielania zgłoszeń

Ustawienia domyślnie:

  • najdłużej oczekujący w kolejce
  • VIP
  • najkrócej oczekujący w kolejce

Interwał dla automatycznego przydzielania zgłoszeń

Ustawienie interwałów czasowych między cyklami automatycznego przydzielania zgłoszeń. Domyślnie opcja to 30 minut.


Ustaw nieprzypisane zgłoszenie na udzielającego odpowiedź

Użytkownik, który odpisuje w zgłoszeniu nie przypisanym do nikogo zostanie do niego przypisany. Domyślnie opcja jest włączona.


Zmień przypisanie zgłoszenia na udzielającego odpowiedź

Użytkownik, który odpisuje w zgłoszeniu już przypisanym do innego Agenta zostanie do niego przypisany. Domyślnie opcja jest wyłączona.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.